SGK İşten Çıkış Kodları

İşten çıkış

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI DEĞİŞTİ

Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanlarımızı korumak için 16.04.2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulaması getirilmiştir.

İş Kanunu’nunda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayılmıştır.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri “29 nolu kod” üzerinden yapılmaktadır.

Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir.

Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir.

Ayrıca, 16.04.2020 tarihinden itibaren uygulanan fesih kısıtını delmek amacıyla, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın “Kod-29” kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır.

Geçmiş dönem SGK verilerine göre işten ayrılış nedeni “Kod-29” olarak belirtilen çalışan sayısı yıllara göre;

2018: 233.430

2019: 194.524

2020: 176.662’dir.

Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni “Kod-29” olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı daha düşük olup aylık ortalama 15 bin kişidir.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

Saygılarımızla…

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı : E-69053920-010.06.01-23171689 01.04.2021
Konu : 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik


GENELGE
2021/9


Kurumumuzun 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir.

42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e
47İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ Kurum Başkanı V.

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

SGK FESİH KODUİŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİKIDEM

 

TAZMİNATI

İHBAR

 

TAZMİNATI

İŞSİZLİK

 

ÖDENEĞİ

1Deneme süreli İş sözleşmesinin İşverence feshiYokYokYok
2Deneme süreli İş sözleşmesinin İşçi tarafından feshiYokYokYok
3Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)YokKazanırYok
4Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshiKazanırKazanırKazanır
5Belirli süreli İş sözleşmesinin sona ermesiKazanırYokKazanır
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyleKazanırYokYok
9Malulen emeklilik nedeniyleKazanırYokYok
10ÖlümKazanırYokYok
11İş kazası sonucu ölümKazanırYokYok
12AskerlikKazanırYokKazanır
13Kadın İşçinin evlenmesiKazanırYokYok
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmasıKazanırYokYok
15Toplu işçi çıkarmaKazanırKazanırKazanır
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakliYokYokYok
17İşyerinin kapanmasıKazanırKazanırKazanır
18İşin sona ermesiKazanırKazanırKazanır
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)YokYokYok
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)YokYokYok
21Statü değişikliğiYokYokYok
22Diğer nedenlerYokYokYok
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesihKazanırYokKazanır
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesihKazanırYokKazanır
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesihKazanırYokKazanır
26Disiplin kurulu kararı ile fesihYokYokYok
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesihKazanırYokKazanır
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesihKazanırYokKazanır
2929 kodu çıkarılarak yerine 42,43,44,45,46,47,48,49 ve 50 kodları eklenmiştir.——-——-——-
30Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlamayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)YokYokYok
31Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesihKazanırKazanırKazanır
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesihKazanırKazanırKazanır
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshiKazanırYokKazanır
34İşyerinin devredilmesi, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesihKazanırKazanırKazanır
36KHK ile işyerinin kapatılmasıKazanırKazanırKazanır
37KHK ile kamu görevinden çıkarmaYokYokYok
38Doğum Nedeniyle İşten AyrılmaYokYokYok
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçişYokYokYok
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkışKazanırKazanırKazanır
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.YokYokYok
42
İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
YokYokYok
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.YokYokYok
44
İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
YokYokYok
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.YokYokYok
46
İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
YokYokYok
47
İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
YokYokYok
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.YokYokYok
49
İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
YokYokYok
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.YokYokYok