İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

 • İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetlerine ilişkin görüşlerinin yazılı veya sözlü olarak iletilmesi,
 • Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nca gerçekleştirilecek müfettiş/denetmen incelemesi ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde danışmanlık yapılması,
 • İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına hukuki destek verilmesi,
 • Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunulması.
 • İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması,
 • İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması,
 • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması,
 • İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi,
 • İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık,
 • İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü,
 • İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,
 • Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık,
 • Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı,
 • İşe iade davası sonucu yapılacak iş ve işlemlerin yasal sürece uygun olarak yürütülmesine danışmanlık yapmak