2023 Yılında İşverenlere Sağlanacak Asgari Ücret Desteği

Asgari ücret artışlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla,  2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar olan dönemde işverenlere belli şartlarla ve belli süreler için İşsizlik Sigortası Fonundan asgari ücret desteği sağlanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 döneminde geçerli olmak üzere asgari  ücrette %54,6 oranında artış yapmak suretiyle asgari ücreti günlük 333,60 TL, aylık  10.008,00 TL olarak yeniden belirlemiştir.

Bu belirleme ile birlikte, sigorta primine esas kazanç (SGK matrahı) alt sınırı 6.471,00 TL’den  10,008.00 TL’ye, üst sınırı da 48.532,50 TL’den 75.060,00 TL’ye yükselmiştir. Doğal olarak bu durum, asgari ücretten çalıştırılan bir işçinin 2022/Temmuz-Aralık döneminde  aylık 7.603,43 TL olan işveren maliyetinin 2023/Ocak-Aralık döneminde %54,6 oranında artışla  11.759,40 TL’ye yükselmesine yol açmıştır.

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİN NETİ VE İŞVEREN MALİYETİ (TL / AY)
NET ASGARİ ÜCRET HESABI 
ASGARİ ÜCRET10.008,00
SGK PRİMİ%141.401,12
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1100,08
KESİNTİLER TOPLAMI1.501,20
NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET10.008,00
SGK PRİMİ%15,5 (İşveren Payı) (*)1.551,24
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2200,16
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 11.759,40

Asgari ücretin 2022 yılı ikinci dönemine göre, 2023 yılında %54,6 oranında artırılmış olması,  işgücü maliyetlerinin azaltılması bakımından asgari ücret desteğini zorunlu olarak gündeme  getirmiştir.

Bu bağlamda, 04.01.2023 tarihinde TBMM’ye sunulan 2/4810 esas numaralı “Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 4. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici-94.Maddede işverenlere sağlanacak  olan asgari ücret desteğine ilişkin düzenleme öngörülmüştür.

Yazımızda, kanun teklifinde belirtilen düzenleme çerçevesinde 2023 yılı asgari ücret desteği ile  ilgili merak edilen hususlara açıklık getirilecektir.

Başlıklar

Soru-1: İşverenlere günlük ve aylık ne kadar destek verilecektir?

Kanun teklifinde öngörülen düzenlemeye göre, 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi asgari ücret  desteğinde çalışan sayısı ve sektör ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerine aşağıda belirtilen tutarda  destek sağlanacaktır.

İşyerinin Çalışan SayısıGünlük Destek Tutarı  (TL)Aylık Destek Tutarı  (TL)
Tüm İşyerleri13,33399,90

Soru-2: Asgari ücret desteğine esas prim gün sayısı nasıl hesaplanacaktır?

Asgari ücret desteğine esas prim gün sayısı, SGK işyeri tescil tarihi 2023 yılından önce veya sonra  olmasına veya işyerinde toplu iş sözleşmesi olup olmadığına göre aşağıdaki şekilde  hesaplanacaktır.

SGK İşyeri Tescil TarihiAsgari Ücret Desteğine Esas Prim  Gün Sayısı Hesabında Dikkate  Alınacak Günlük Sigorta Primine  Esas Kazanç (SPEK) TutarıAçıklama
2023 yılından önce  tescil edilmiş olan  işyerleri2022 yılının aynı ayında günlük SPEK  tutarı 250 TL (aylık 7.500 TL) ve  altında olan uzun vadeli sigorta  kollarına tabi sigortalıların toplam prim  gün sayısı 2023 yılının ilgili ayında, en fazla  2022 yılının aynı ayında destek  hesabına esas olan toplam prim  gün sayısı kadar destektenyararlanılabilir.
2023 yılı içinde ilk  defa tescil edilen işyerleriGünlük SPEK tutarı 333,60 TL 2.502,00 TL arasında olan uzun vadeli  sigorta kollarına tabi sigortalıların  toplam prim gün sayısı 
Toplu iş sözleşmesi  olan işyerleri2022 yılının aynı ayında günlük  SPEK tutarı 500 TL (aylık 15.000 TL) ve altında olan uzun vadeli  sigorta kollarına tabi sigortalıların  toplam prim gün sayısı2023 yılının ilgili ayında, en fazla  2022 yılının aynı ayında destek  hesabına esas olan toplam prim  gün sayısı kadar destektenyararlanılabilir.

Soru-3: 2023 yılında sigortalı sayısı azalmış olan işyerleri asgari ücret desteğinden  yararlanabilecek mi?

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde destekten yararlanılacak ayda, 2022/Ocak-Aralık döneminde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı  sayısından daha az sigortalı çalıştırılması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Örnek-1: A işyerinin 2022/Ocak-Aralık döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı  bildirimini 2022/mart ayında 100 kişi olarak yaptığını varsayalım. Söz konusu işyerinin  2023/ocak ayında sigortalı sayısı 95 ise bu işyeri 2023/ocak ayında asgari ücret desteğinden  yararlanamayacaktır.

Örnek-2: Yukarıda belirtilen işyerinin 2023/şubat ayında sigortalı sayısının yeni işe girişlerle ile  birlikte 105’e çıktığını varsayalım. Bu durumda, işyerinin 2023/şubat ayındaki sigortalı sayısı  2022/Ocak-Aralık dönemindeki en düşük sigortalı sayısının (100’ün) üzerine çıktığından,  2023/şubat ayında asgari ücret desteğinden yararlanabilecektir.

Soru-4: 2023 yılında asgari ücret desteğinden kaç ay yararlanılabilecek?

İşverenler asgari ücret desteğinden 2023 yılında Ocak-Haziran döneminde 6 ay süreyle  yararlanabileceklerdir.

Soru-5: Prime esas kazanç tutarının eksik bildirilmesi durumunda nasıl bir yaptırım  uygulanacak?

Sigortalıların prime esas kazançlarının herhangi bir nedenle 2023/ Ocak- Haziran döneminde  SGK’ya bildirilmediğinin veya eksik bildirdiğinin tespit edilmesi halinde, yararlanılan asgari ücret  desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri asgari ücret  desteğinden kalan süreler için de yararlanamayacaktır.

Ancak, ilgili ayda 2023/ Ocak- Haziran dönemine aylık brüt asgari ücretin onda birini (1000,80 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK  tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri  asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

Soru-6: Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/Aylık prim ve hizmet belgesinin  yasal süresi dışında verilmesi durumunda destekten yararlanılabilecek mi?

SGK’da gerek 2023 yılından önce, gerekse sonrasında tescil edilmiş işyerlerinde asgari ücret  desteğinden yararlanılabilmesi için 2023 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin aylık prim ve  hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi  gerekmekte olup, bildirgenin yasal süresi dışında verilmesi halinde o aya ilişkin asgari ücret  desteğinden yararlanılamayacaktır.

Soru-7: SGK’ya borcu olan işyerleri asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek  mi?

2023 yılı öncesinde SGK’da tescil edilmiş olan işyerleri, gerek cari aya için prim borcu, gerekse  ödeme vadesi geçmiş borcu olsa dahi asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Buna karşın, ilk defa 2023 yılında SGK’da tescil edilmiş olan işyerleri asgari ücret desteğinden  yararlanabilmeleri için hem 2023 yılının ilgili ayı için tahakkuk eden cari ay prim borcunu yasal  süresi içinde ödemesi, hem de geçmiş dönemlere ilişkin ödeme vadesi geçmiş prim, idari para  cezası ve gecikme cezası/gecikme zammı şeklinde bir borcunun bulunmaması veya borç varsa  taksitlendirilmiş/yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Soru-8: Muvazaalı işlem durumunda nasıl bir işlem yapılacak?

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da yeni bir iş birimi olarak  açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık  ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme  sahipliğinin değiştirilmesi gibi yöntemlere başvurularak asgari ücret desteğinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı gecikme cezası ve gecikme  zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri kalan süreler için de destekten  yararlandırılmayacaktır.

Soru-9: Ev hizmetlisi çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden  yararlanabilecek mi?

5510 sayılı Kanunu’nun ek 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde  sigortalı çalıştıran işverenler de, yukarıda diğer işverenler açısından belirtilen şartları taşımaları  şartıyla 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Soru-10: Destekten yararlanmak için başvuru yapılması gerekiyor mu?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek  yoktur. Yararlanılacak olan asgari ücret desteği tutarı, SGK tarafından otomatik olarak hesaplanıp,  işverenlerin takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına, yine SGK tarafından  otomatik olarak mahsup edilmek suretiyle yararlanmaları sağlanacaktır.