2024 Yılında İşverenlere Sağlanacak Asgari Ücret Desteği

25/01/2023 tarihinde TBMM’ de kabul edilen 7495 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 6 ıncı maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 101 inci madde eklenmiştir.

Eklenen madde ile 01/01/2024-31/12/2024 dönemi için asgari ücret desteği 700 TL olarak kararlaştırılmıştır. Bu madde ile;

1) 2024 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789 TL ve altında olan, 2024 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 23,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2024 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2) İlgili ayda, 01/01/2024-31/12/2024 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

3) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

4) Geçen yıllardan farklı olarak 2024 yılı öncesi tescil edilen işyerlerinin da asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için borcunun olmaması gerekir. (Geçmiş yıllarda borcu olan işyerleri de asgari ücret desteğinden yararlanıyordu)

2024 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2016 yılından beri uygulanmış olan asgari ücret desteğine 2024 yılında da devam edilecektir. 25/01/2023 tarihinde TBMM’ de kabul edilen 7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ıncı maddesinde asgari ücret desteğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Asgari ücret desteğine ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1) 2024 yılında, 2024 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789 TL ve altında olan, 2024 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 23,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar , 2024 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2) 2024 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2023/ Ocak ila Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. 2024 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2024 yılı Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemindeki aylar için destek verilmeyecektir.

3) 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda

4 -1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır. 4) 700 TL tutarındaki asgari ücret desteği 2024 yılının Ocak ila Aralık ayı döneminde uygulanacaktır.

5) İlgili ayda, 01/01/2024-31/12/2024 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

6) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

7) Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.

2024 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

− 2024 Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

− SGK’ ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun taksitlendirilmiş olması,

− 2024 yılı Ocak ila Aralık Aylarında/Dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının, 2023 yılı Ocak ila Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısından az olmaması,

− 2024 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildirilmesi veya ilgili ayda 2024 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği giderilmesi gerekmektedir.

2024 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

− 2024 yılı Ocak ile Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

− 2024 Ocak ile Aralık aylarına/dönemine ait cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

− SGK’ ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun taksitlendirilmiş olması,

− 2024 yılı Ocak ile Aralık aylarına/dönemin için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması gerekmektedir.